Spółki

Rejestracja spółek

Nasi prawnicy świadczą profesjonalną pomoc w zakresie rejestracji podmiotów prawa handlowego zarówno spółek osobowych (spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie i komandytowo-akcyjne) jak i kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne) – począwszy od:

1. przeprowadzenia wywiadu z przyszłymi wspólnikami,
2. pomoc w wyborze optymalnej formy spółki (adekwatnej do rozmiarów planowanej działalności, posiadanego kapitału i założeń rozwoju spółki),
3. przygotowania projektu umowy spółki i negocjacji jej postanowień,
4. przygotowania opinii w zakresie skutków podatkowych związanych z rejestracją spółki,
5. reprezentowania w postępowaniu rejestrowym.

Dzięki stałej współpracy z położoną w Łodzi Kancelarią Notarialną i doświadczeniu w prowadzeniu postępowań o rejestrację spółek, zapewniamy krótkie terminy realizacji zlecenia.

Obsługa prawna spółek

Zapewniamy ponadto bieżącą obsługę prawną spółek – w szczególności w zakresie opiniowania i przygotowywania umów oraz problemów prawnych pojawiających się w toku działalności, posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zebrań akcjonariuszy.

Pomoc prawna przy nabyciu lub zbyciu spółki/udziałów

Nasza kancelaria pomaga naszym Klientom – wspólnikom spółek handlowych lub potencjalnym inwestorom przy negocjacjach dotyczących zawierania umów zbycia udziałów lub ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach handlowych, zapewniając kompleksowe doradztwo w tym zakresie, w szczególności w zakresie:

1. warunków transakcji – najkorzystniejszych dla naszego Klienta,
2. skutków podatkowych zbycia udziałów i pomocy w zoptymalizowaniu opodatkowania takich transakcji,
3. ustalania zasad zakazu konkurencji.

Nasi prawnicy pomogli już naszym Klientom w zawarciu transakcji o łącznej kwocie przekraczającej 50 mln zł.

Sprawy z zakresu prawa spółek

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

1. zmian w umowach spółek,
2. a także w zakresie likwidacji,
3. podziałów i przekształceń spółek.

Ponadto reprezentujemy Klientów m.in. w sprawach:

1. o unieważnienie uchwał,
2. przymusowego zbycia udziałów
3. oraz członków organów spółek w procesach dotyczących ich odpowiedzialności za działania w imieniu spółki.

Poza spółkami prawa handlowego Kancelaria pomaga w tworzeniu i doradztwie w zakresie działalności prowadzonej przez fundacje oraz stowarzyszenia. Wspieramy naszych Klientów w dostosowaniu statutów do wymogów uprawniających do uzyskania przymiotu organizacji pożytku publicznego.

Zapraszamy do współpracy.v