Upadłości

Głównym obszarem działania prawników naszej kancelarii w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego jest pełnienie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego, nadzorcy oraz syndyka masy upadłości, zarządcy przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym w postępowaniu zabezpieczającym, zarządcy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym w postępowaniu egzekucyjnym –
a także obsługa prawna powołanych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem nadzorców sądowych i syndyków – w tym kompleksowa reprezentacja w sporach sądowych i wydawanie opinii prawnych.

Pomagamy również przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością w opracowaniu koncepcji uzdrowienia sytuacji finansowej w firmie, wyboru właściwego postępowania, przeprowadzeniu negocjacji z wierzycielami, a także w prawidłowym pod względem formalnym i merytorycznym przygotowywaniu wniosków o: zatwierdzenie układu, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

W listopadzie 2017 roku udało nam się m.in. przekonać wierzycieli jednego z Klientów naszej kancelarii do redukcji ich wierzytelności o 65% i 88% oraz rozłożenia spłaty pozostałej części należności na raty – płatne w okresie trzech lat od daty zatwierdzenia układu. Sąd zatwierdził przegłosowany układ częściowy, a dzięki powołanym działaniom zobowiązania naszego Klienta zostały obniżone o 2.047.263,97 zł oraz o odsetki należne od powołanych kwot, co umożliwi mu dalsze kontynuowanie działalności.

Zapewniamy także kompleksową obsługę prawną upadłego lub podmiotu w restrukturyzacji, zastępując go w czynnościach z syndykiem, nadzorcą lub zarządcą sądowym, czy sędzią-komisarzem.

Wiemy, że lepiej by poświęcili Państwo czas na rozwijanie swego przedsiębiorstwa, dlatego dla wielu naszych klientów, których kontrahenci ogłosili upadłość, świadczymy usługi polegające na:

a)    kompleksowym nadzorowaniu przebiegu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
b)    monitorujemy terminy procesowe,
c)    monitorujemy czynności wykonywane przez syndyków masy upadłości, upadłego, nadzorców lub zarządców sądowych,
d)    w razie konieczności wnosimy środki zaskarżenia: sprzeciwy, zarzuty lub zażalenia, a także wnioski merytoryczne.
e)    uczestniczymy także w rozprawach lub posiedzeniach Sądu bądź Rady Wierzycieli, czy wyznaczonych przez sędziego-komisarza.
f)     bieżąco pozyskujemy kopie: sprawozdań syndyka z działalności i rachunkowych – kontrolujemy je,
g)    weryfikujemy listy wierzytelności, plany podziału, postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia i zaliczek na poczet wynagrodzenia nadzorcy, zarządcy lub syndyka.

Oferujemy Państwu nasze doświadczenie i profesjonalną pomoc, a także krótkie terminy realizacji zlecenia.

Zapraszamy do współpracy.